RODO - klauzula informacyjna

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W związku z realizacją wymogów art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”), informujemy, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Nr 6, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą w Koninie, ul. Solskiego 4, tel. 63 242 42 33, e-mail: dyrektor@przedszkole6-konin.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, Pani Marika Tomaszewska-Nowicka, e-mail: marika.tomaszewska-nowicka@konin.um.gov.pl lub Zastępcą Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem: Urząd Miejski w Koninie, tel. (63) 240-11-77, Pani Justyna Bruch , e-mail: , justyna.bruch@konin.um.gov.pl
 3. Celem przetwarzania przez placówkę jest wypełnienie obowiązków publicznych nałożonych na nią przepisami prawa. W przypadku danych osobowych dzieci jest to realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych i wychowawczych, zagwarantowanie dziecku bezpieczeństwa oraz wypełnienie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej   i opiekuńczej.Placówka przetwarza również, dane osobowe pracowników i kontrahentów w celu prawidłowej realizacji umów o pracę bądź innych umów zlecenia.
 4. W ramach wykonywania ustawowych obowiązków placówka przetwarza dane osobowe uczniów, ich rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c lub art. 9 ust. 2 lit. g RODO, czyli wypełnienia przez przedszkole obowiązku, w ściśle określonych celach oraz zakresie, na podstawie konkretnych przepisów prawa. Przepisy te znajdują się przede wszystkim w ustawach:
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 1148)
 • Ustawa z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r., poz. 1457)
 • Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1900)
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 i 2245, oraz z 2019 r., poz. 730)
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040)
 • oraz aktów wykonawczych (m.in. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola,
  szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji oraz rodzajów tej dokumentacji
  (Dz. U. 2017 r., poz. 1646) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 01 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
  (Dz. U. 2018 r., poz. 1574).

Podstawą przetwarzania danych osobowych uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów prawnych jest również zgoda tj. art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a. Zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych w zakresie wizerunku.

 1. Placówka nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 2. Przedszkole będzie udostępniać dane osobowe, jeśli będzie się to wiązało
  z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania. Dane osobowe uczniów (rodziców/opiekunów prawnych) będą przechowywane do zakończenia okresu,w którym uczeń korzysta z wychowania w przedszkolu (art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku - Prawo Oświatowe), a dane pozostałych osób do zakończenia obowiązku prawnego, na podstawie którego są przetwarzane.
 4. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowanie nieprawidłowych danych, żądania usunięcia danych oraz ograniczenia przetwarzania danych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przenoszenia dostarczonych danych.
 5. Pani/Pana dane przetwarzamy na podstawie zgody. Udzielona zgoda może zostać wycofana
  w dowolnym momencie.
 6. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01.
 7. Dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzj

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Przedszkole nr 6 w Koninie
Data utworzenia:2020-01-07
Data publikacji:2020-01-07
Osoba sporządzająca dokument:Maria Pikuła
Osoba wprowadzająca dokument:Daniel Wyderkiewicz
Liczba odwiedzin:1932

Rozwiń Historia zmian

Data i godzina zmianyOsoba zmieniającaOpis zmianyPoprzednia wersja
2023-04-17 20:37:17Daniel WyderkiewiczZmiana treści dokumentuRODO - klauzula informacyjna